Referat fra Generalforsamling i IDF søndag den 26/6-11 i Dayz SeaWest, Nr. Nebel.

Referat fra Generalforsamling i IDF søndag den 26/6-11 i Dayz SeaWest, Nr. Nebel.

1. Valg af dirigent
Elisabeth.
Stemmetællere: Majbritt og Frank
Referent: Trine

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
Annette fortæller at hun har lavet det om til bestyrelsens beretning da formanden ikke har haft mulighed for at deltage i alle aktiviteter. Derfor er opgaven blevet uddelegeret til de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i de pågældende aktiviteter.
Formanden beretter derefter at hun har arbejdet meget sammen med Octapharma om udgivelsen af en web-bog om immundefekter. Projektet er i fuld gang. Nogle familier er allerede blevet interviewet og indtil videre ser materialet lovende ud.
Hele den samlede årsberetning kan læses i IDF-nyt 2-2011.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Kasserer Bo Austad fremlægger regnskabet.
Indtægter stammer fra:     Kontingent
Tipsmidler – via Sjældne diagnoser
Handicappuljen – via Social-eller sundhedsministeriet
Egenbetaling til forskellige aktiviteter
Udgifter:    Drift
Aktiviteter
Fremtiden:    Flere medlemmer
Bedre søgning på diverse fonde
Flere frivillige i foreningen
Større lyst til at være med
Evt. afskaffelse af FAKU som vi kender det i dag *
Flere reklamer i IDF nyt **
At IDF skal bestå.
* Der er flere og flere familier der falder fra til FAKU pga. manglende støtte fra de pågældende kommuner. En ide som bestyrelsen har talt en smule om er at lave FAKU om til at gå over en forlænget weekend i stedet for en hel uge.
** Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at sætte reklamer i vores blad IDF-nyt så vi kan få standarten på bladet ført op til 2011. (nogen troede der var en brochure…)

4. Budget for det kommende år fremlægges.
Budgettet er i IDF-nyt.
Bestyrelsen arbejder på at søge driftsmidler igennem sundhedsministeriet i stedet for at søge igennem Sjældne Diagnoser. Der er efterhånden mange foreninger i Sjældne Diagnoser så midlerne derfra bliver også mindre.
Forventede udgifter 2012:    VOKU
Børnedag
Ungeweekend
FAKU
Drift
Der kan søges midler til aktiviteter fra sundhedsministeriet til aktiviteter for voksne. Midlerne fra handicappuljen som søges igennem socialministeriet er bundet til børn og unge under 25 år og deres forældre
Den kommende bestyrelse skal beslutte hvordan regnskab og budget fremover skal fremlægges. Som det er i dag hører vi om tallene for 2010 og budget for 2012. Vi hører intet om indeværende år.
Britta foreslår at vi på næste generalforsamling orientere om hvilke udgifter og indtægter der er på tidspunktet i det indeværende år. Derudover at der bliver orienteret om budget for næste år samt orientering om de faktiske tal for året før.
Torben vil gerne have at bestyrelsen undersøger hvordan medlemmerne stiller sig til FAKU så bestyrelsen har en føling med hvad medlemmerne ønsker FAKU skal være næste år.
Marie forslår at nogle af de penge vi er nødt til at sende tilbage evt. kan bruges på flere barnepiger til at tage sig af børnene således at begge forældre har mulighed for at deltage i de forskellige kurser på FAKU.
Sven fortæller at man kan søge midler i handicappuljen til børnepassere/hjælpere. Han fortæller endvidere at han i Sjældne Diagnoser regi undersøger hvad der sker med kommunestøtten. Vi skal være klar over at flere og flere kasser bliver lukket ned. Og det er ikke kun IDF medlemmer der oplever manglende støtte fra kommunen.
Det bliver vedtaget på generalforsamlingen at bestyrelsen arbejder indgående med budgettet for 2012 og sætter det er i IDF-nyt nr. 4-2011.
Kasseren slutter af med disse ord:
Husk at få venner og bekendte til at melde sig ind!
Hvis du kan bidrage med noget så sig til!
Jo flere vi er, jo nemmere bliver vi synlige!
Hvis Du/I har ideer til hvordan IDF bliver bedre, så kom frem med det.
Eller vil jeg på kassererens vegne sige tak for 2011, og se frem til et skønt og fremgangsrigt 2012.

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag skal offentliggøres forud for generalforsamlingen.
Ingen forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er:
Dorrit Holmsgaard Eskesen, ønsker ikke genvalg.
Bo Austad, ønsker genvalg.
Anette Andreasen, ønsker ikke genvalg.
Lois Hibberd-Jørgesen, ønsker genvalg.

Hvem stiller op:
Jeanette Pedersen
Majbritt Jørgensen
Bo Austad
Lois Hibberd-Jørgensen
Beate Holm
Tina Solbjerg

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen:
Jeanette Pedersen
Majbritt Jørgensen
Bo Austad
Lois Hibberd-Jørgensen
Beate Holm
Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste bestyrelsesmøde.

Valg af revisorer og revisorsuppleant:
På valg er:
Jesper Fog-Schouw, ønsker genvalg.
Britta Fandrup, ønsker genvalg.
Revisorsuppleant: Er pt. Ikke besat.

Revisorer og revisorsuppleant efter valget:
Jesper Fog-Schouw
Britta Fandrup
Revisorsuppleant: Søren Jensen

7. Eventuelt.
Der er en del snak om FAKU 2012. De fleste familier af dem som er tilstede giver udtryk for at de helst vil beholde FAKU som det er i dag. Altså en af en uges varighed. Det bliver besluttet at bestyrelsen vil lave en undersøgelse i løbet af ugen hvor man hører de forskellige familiers ønsker og holdning til FAKU.
Keld: Vil gerne at der er en anden til at vedligeholde hjemmesiden. Man skal have lidt teknisk snilde. Der er ingen på selve generalforsamlingen som melder sig til opgaven. Keld vil selv sætte en undersøgelse i gang.
Elisabeth har en opgave til næste IDF-nyt. Hvem vil skrive lidt om FAKU 2011? Det vil Harbo. Elisabeth vil også gerne vide om der er nogen der ønsker at tage sig af redaktørjobbet på IDF-nyt. Ingen melder sig.
En efterlyser Birgitte (sorgterapeut m.m.) og Poul (læge). Anette har haft kontakt med dem. De vil stadig meget gerne deltage i vores FAKU, men har været forhindret i år. Vi håber på et comeback i 2012.
Torben fortæller at han har taget til efterretning at det nogen gange bliver for dyrt for de forskellige ting til auktionen, så de vil prøve at begrænse det lidt i år.
Der er mere snak omkring kommunernes manglende støtte til vores kurser. En fortæller at der findes et cirkulære om at programmet er en blanding af lejrskole, kursus og socialt samvær. Bestyrelsen må prøve at finde dette cirkulære således at det evt. kan sendes med en ansøgning ligesom det ”kommunebrev” som bestyrelsen udarbejder. En anden mener at dette cirkulære ikke vil gøre nogen forskel, da det er i henhold til handicappuljen og det kikker kommunen ikke efter. De har andre regler.
Løvskov spørger om vi har søgt midler fra fonden på Roskilde Festival? Nej det har vi ikke, men det vil vi helt sikkert gøre nu vi ved at der findes en sådan fond.
En efterlyser et samarbejde med MBL foreningen. Bestyrelsen orienterer at vi har forsøgt, men det har indtil videre ikke lykkedes at finde et fælles fodslag. Men bestyrelsen er åben for at behandle sagen igen på et af de kommende bestyrelsesmøder.
Majbritt spørger om man kan komme med forslag til bestyrelsen. Ja det kan man. Man kan f.eks. skrive en mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller benytte kontaktformularen på hjemmesiden.
Til slut siger foreningen tak til Dorrit Holmsgaard Eskesen og Anette Andreasen for det gode arbejde de har lagt i foreningen i mange år.

© 2010 Immun Defekt Foreningen