Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er "Immun Defekt Foreningen, Landsforeningen til støtte for primær immundefekte patienter i Danmark". Forkortet IDF.
       

2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune.
       

3. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral. 

 

§2 Formål

1. Foreningens formål er at yde støtte til primær immundefekte patienter.

 

2. Formålet søges opfyldt ved bl.a.:

 • at virke for et mere uddybende kendskab til immundefektsygdomme,
 • at virke for, at samarbejde, nationalt såvel som internationalt, kommer patient­gruppen til gode,
 • at virke for, at sygdomsbehandlingen får en udformning, som passer specielt til den enkelte patient
 • at virke for, at patienter og deres pårørende gennem aktiviteter kan udveksle er­faringer og nyheder inden for sygdomsområdet,
 • at støtte den enkelte patient i forhold til sociale og sundhedsfaglige myndigheder
 • at yde hjælp til forskning inden for immundefekt sygdomme,
 • at deltage i internationalt samarbejde omkring immundefekt sygdomme,
 • at udgive et foreningsblad samt opretholde en aktiv hjemmeside 
 • at være aktiv medlem af foreningen Sjældne Diagnoser
 • at virke for at udbrede viden om immundefektsygdomme, både inden for for­eningen og i forhold til offentligheden

 

§ 3 Medlemmer

1. Medlemmer er:

 • patienter med en primær immun defekt
 • forældre/værger/ægtefælle/børn og søskende til patienter og tidligere patienter med en primær immun defekt

 

2. Øvrige medlemmer er:

 • støttemedlemmer er personer, der ønsker at støtte foreningen
 • virksomheds-/erhvervsmedlemmer er virksomheder, der ønsker at støtte for­eningen
 • Bedsteforældre/barnepige

 

3. Rettigheder

Medlemmer har alle samme rettigheder i forhold til foreningen, herunder stemme­ret på generalforsamlingen.

                

Øvrige medlemmer kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

Dog kan bedsteforældre/barnepige, som passer den pågældendes families barn/børn deltage til FAKU. Såfremt ordningen misbruges medfører dette bortvisning samt fuld betaling. Den til enhver tid repræsenterede bestyrelse træffer den endelig beslutning.

 

 

                

4. Kontingent.
Forudsætningen for at være almindeligt eller særligt medlem af foreningen er, at skyldigt kontingent er betalt.

                

5. Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Betalt kontingent refunderes ikke.

                

6. Eksklusion.

  • Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, og et medlem ikke - på trods af to skrift­lige påkrav - har betalt sit kontingent, kan medlemmet ekskluderes af foreningen.
  • Bestyrelsen kan, når den finder at et medlem skader foreningens anseelse og/ eller arbejde, indstille medlemmet til eksklusion. Eksklusionen skal, med simpelt stemme­flertal, vedtages på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 4 Økonomi

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål. Ingen ud­gift har hjemmel uden bestyrelsens samtykke.

 

2. Kontingent.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra be­styrel­sen.

 

3. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskab føres af kassereren, og skal være afsluttet senest 15. februar.

Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

 

4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for fore­ningen på­h­vilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

2. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af juli måned.

 

3. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel til for­eningens medlemmer.
Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen.
Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal endvidere omfatte det af bestyrel­sen god­kendte og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsen forslag til budget, herunder forslag til kontingent, for det kommende kalenderår.

                

4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent (vedtages med simpelt stemmeflertal)
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære general­forsamling (til godkendelse)
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for sidst forløbne kalenderår (til godkendelse)
  • Fremlæggelse af budget for kommende kalenderår (vedtages med simpelt stemme­flertal)
  • Fastsættelse af kontingent for kommende kalenderår (vedtages med simpelt stem­me­flertal)
  • Valg af bestyrelse og suppleanter (vælges for to år)
  • Valg af revisorer og revisorsuppleanter (vælges for et år)
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

 

5. Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst fem af foreningens med­lemmer ønsker det, skriftligt.

 

6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles for­manden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Formanden skal fremlægge forslagene for generalforsamlingen, der træffer beslut­ning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse.
Til de forelagte forslag kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsfor­slag.
De mest vidtgående forslag behandles altid først.

 

7. På generalforsamlinger har hvert medlem en stemme.
Fraværende medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt.
Alle afgørelser på generalforsamlingerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I til­­fælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

8. Bestyrelsen foranlediger optaget beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres i først udkommende foreningsblad efter generalfor­samling­en eller på fore­ningens hjemmeside.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning (mindst 3/5 stemmer for), eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling.

 

2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes som for ordinære generalforsam­linger anført. 

 

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse af mindst fem af foreningens medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og mindst to almindelige bestyrelses­medlemmer.

 

2. Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer.

 

3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på to år, således at tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens de øvrige be­styrel­ses­­medlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Det skal tilstræbes at mindst ét bestyrelsesmedlem har en immundefekt.

 

Bestyrelsen kan suppleres med en læge udpeget af lægerådet.

 

4. Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand og kasserer.

Har formand og kasserer ved konstitueringen samme valgperiode forlænges den enes periode - ved lodtrækning - med et år, medmindre formand og kasserer ind­byrdes når til enighed.

Udtræder et medlem af bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af bestyrelsens medlemmer til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stem­me afgørende.

 

6. Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på be­styrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen under­skrives af den samlede bestyrelse, og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten.

 

7. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

 

§ 8 Bestyrelsessuppleanter

Til suppleanter for bestyrelsen vælges af hver ordinær generalforsamling to af fore­ningens medlemmer for en periode på to år.
En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem , forbliver i bestyrelsen indtil først­kommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens fort­­­satte forbliven i bestyrelsen.  

§ 9 Revisorer

Til revisorer for det løbende regnskabsår vælger den ordinære generalforsamling to revisorer af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Herudover vælger general­­forsamlingen en revisorsuppleant.
Genvalg af revisorer og revisorsuppleant kan finde sted. 

 

§ 10 Foreningsblad

Foreningen udgiver et foreningsblad.

 

2. Foreningsbladet ledes af en redaktør, som vælges af den samlede bestyrelse for en periode på to år. Redaktøren kan genvælges.

 

3. Redaktøren af foreningsbladet er ansvarlig over for presseloven.
Over for bestyrelsen er redaktøren ansvarlig for: 

  • at bladet redigeres i en værdig ånd, og
  • at det så alsidigt som muligt behandler emner, der har interesse i forbindelse med foreningens formål

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de på­gældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest   sam­­tidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

2. Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, når 2/3 af de på general­for­samlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.
Endvidere kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ekstra­ordinær generalforsamlingen, der uanset antallet af fremmødte medlemmer er beslutningsdygtig.

 

§ 12 Opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i § 11.

 

2. Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen (evt. ved fuld­magt) og at ved­tagel­sen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

 

3. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de af­givne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstra­ordinær general­forsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte med­lemmer.

 

4. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med fore­ningens formål og fordeles således som besluttet på den sidste general­for­samling.  

 

5. Er der ved foreningens opløsning overskud skal dette tilfalde foreningen Sjældne Diag­noser

 

Immun Defekt Foreningen blev stiftet i 1984. Foreningen er tilsluttet International Patient Organization for Primary Immunodeficiency (IPOPI) og Sjældne Diagnoser (SD).

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen d. 15. april 2000.

 

Vedtægternes §7, stk. 3 revideret på ekstraordinær generalforsamling, Kerteminde, 22. april 2006.

 

Vedtægternes §5, stk. 2 revideret på ekstraordinær generalforsamling, Billund, 17. april 2010.

 

Vedtægternes §5, stk. 8 revideret på generalforsamling, København, 5. maj 2012.

 

Vedtægternes §§ 2, 3, 4, 7, 12 revideret på generalforsamling, Aarhus, 21. juni 2014.

 

Vedtægternes §3, stk. 1, 2 revideret på ekstra ordinær generalforsamling, Gjern, 1. juli 2015

 

© 2010 Immun Defekt Foreningen